ติดตามข่าวงานราชการ


งานราชการ

 • กรมวิชาการเกษตร

  กรมวิชาการเกษตร

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง (กปผ.) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  เข้าชม : 1    ลงประกาศ : [ 21/10/2559 ]
 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  เข้าชม : 6    ลงประกาศ : [ 20/10/2559 ]
 • กรมหม่อนไหม

  กรมหม่อนไหม

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559  เข้าชม : 1    ลงประกาศ : [ 20/10/2559 ]
 • กรมโยธาธิการและผังเมือง

  กรมโยธาธิการและผังเมือง

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิศวกรโยธา 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  เข้าชม : 2    ลงประกาศ : [ 20/10/2559 ]
 • กรมการค้าต่างประเทศ

  กรมการค้าต่างประเทศ

  เปิดสอบ

  ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) 3 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  เข้าชม : 2    ลงประกาศ : [ 20/10/2559 ]
 • กรมการค้าต่างประเทศ

  กรมการค้าต่างประเทศ

  เปิดสอบ

  ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  เข้าชม : 2    ลงประกาศ : [ 20/10/2559 ]
 • กรมการค้าต่างประเทศ

  กรมการค้าต่างประเทศ

  เปิดสอบ

  ข้าราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  เข้าชม : 2    ลงประกาศ : [ 20/10/2559 ]
 • กรมการค้าต่างประเทศ

  กรมการค้าต่างประเทศ

  เปิดสอบ

  ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  เข้าชม : 2    ลงประกาศ : [ 20/10/2559 ]
 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  เข้าชม : 5    ลงประกาศ : [ 20/10/2559 ]
 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  เข้าชม : 5    ลงประกาศ : [ 19/10/2559 ]
เปิดสอบข้าราชการ
 • กรมการค้าต่างประเทศ

  กรมการค้าต่างประเทศ

  เปิดสอบ

  ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) 3 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 2    ลงประกาศ : [ 20/10/2559 ]
 • กรมการค้าต่างประเทศ

  กรมการค้าต่างประเทศ

  เปิดสอบ

  ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 2    ลงประกาศ : [ 20/10/2559 ]
 • กรมการค้าต่างประเทศ

  กรมการค้าต่างประเทศ

  เปิดสอบ

  ข้าราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 2    ลงประกาศ : [ 20/10/2559 ]
 • กรมการค้าต่างประเทศ

  กรมการค้าต่างประเทศ

  เปิดสอบ

  ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 2    ลงประกาศ : [ 20/10/2559 ]
 • กรมการพัฒนาชุมชน

  กรมการพัฒนาชุมชน

  เปิดสอบ

  ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) 100 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 4    ลงประกาศ : [ 18/10/2559 ]
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา

  เปิดสอบ

  ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์) 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 3    ลงประกาศ : [ 18/10/2559 ]
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา

  เปิดสอบ

  ข้าราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 3    ลงประกาศ : [ 18/10/2559 ]
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา

  เปิดสอบ

  ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 2    ลงประกาศ : [ 18/10/2559 ]
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา

  เปิดสอบ

  ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มวิศวกรรม) 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 4    ลงประกาศ : [ 18/10/2559 ]
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา

  เปิดสอบ

  ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มไฟฟ้า) 6 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 3    ลงประกาศ : [ 18/10/2559 ]
เปิดสอบพนัก

งานราชการ

 • กรมวิชาการเกษตร

  กรมวิชาการเกษตร

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง (กปผ.) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 1    ลงประกาศ : [ 21/10/2559 ]
 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 6    ลงประกาศ : [ 20/10/2559 ]
 • กรมหม่อนไหม

  กรมหม่อนไหม

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 1    ลงประกาศ : [ 20/10/2559 ]
 • กรมโยธาธิการและผังเมือง

  กรมโยธาธิการและผังเมือง

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิศวกรโยธา 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 2    ลงประกาศ : [ 20/10/2559 ]
 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 5    ลงประกาศ : [ 20/10/2559 ]
 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 5    ลงประกาศ : [ 19/10/2559 ]
 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ด้านการเงินและบัญชี) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 4    ลงประกาศ : [ 19/10/2559 ]
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 3    ลงประกาศ : [ 19/10/2559 ]
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 3) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 4    ลงประกาศ : [ 18/10/2559 ]
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่2) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 2    ลงประกาศ : [ 18/10/2559 ]
งานรัฐวิสาหกิจ
 • กฟผ.แม่เมาะ

  กฟผ.แม่เมาะ

  เปิดรับสมัครงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน อัตราภูมิภาคโรงไฟฟ้าแม่เมาะและเหมืองแม่เมาะ 14-25 มกราคม 2558 นี้


  เข้าชม : 1493    ลงประกาศ : [ 26/12/2557 ]
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ)

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ)

  เตรียมเปิดรับสมัครสรรหาบุคคลภายนอกเข้าทำงาน ประจำปี ๒๕๕๘ รวมจำนวน ๘๔๐ อัตรา


  เข้าชม : 1424    ลงประกาศ : [ 23/12/2557 ]